Ochrana osobních údajů

 

Velmi nás těší váš zájem o naši společnost. Ochrana dat je zvláště důležitá pro řízení společnosti Medialink Communications Consult sro. Použití internetových stránek společnosti Medialink Communications Consult s.r.o. je v zásadě možné bez poskytnutí osobních údajů. Pokud ovšem dotyčná osoba přeje využívat speciální služby naší společnosti prostřednictvím našich webových stránek, může být vyžadováno zpracování osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů vyžadováno a neexistuje právní základ pro takové zpracování, obecně usilujeme o souhlas osoby údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, je vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů a v souladu s ustanoveními o ochraně údajů platnými pro společnost Medialink Communications Consult sro. Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů se společnost snaží informovat veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních informací, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Subjekty údajů jsou navíc informovány o svých právech v rámci této zásady ochrany osobních údajů.

Jako správce společnost Medialink Communications Consult s.r.o. provedla řadu technických a organizačních opatření k zajištění co možná nejúplnější ochrany osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Přenos dat na bázi internetu však může mít obecně bezpečnostní otvory, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu může každá dotčená osoba svobodně předkládat osobní údaje jiným způsobem, například telefonicky.

1. Definice

Politika ochrany osobních údajů společnosti Medialink Communications Consult s.r.o. je založena na terminologii používaném Evropským regulačním a regulačním orgánem při přijímání obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR). Naše zásady ochrany osobních údajů by měly být snadno čitelné a srozumitelné pro veřejnost i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to ujistili, chtěli bychom předem vysvětlit použitou terminologii.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů používáme následující pojmy, mimo jiné:

 • a) osobní údaje

  Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "subjekt údajů"). Fyzická osoba je považována za identifikovatelnou, která přímo nebo nepřímo, zejména spojením s identifikátorem, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jeden nebo více zvláštních znaků, vyjadřuje fyzické, fyziologické, genetická, duševní, ekonomická, kulturní nebo sociální identita této fyzické osoby.

 • b) dotyčnou osobou

  Dotčená osoba je jakákoli identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce.

 • c) zpracování

  Zpracování znamená jakýkoli proces nebo řadu operací souvisejících s osobními údaji, jako je shromažďování, shromažďování, organizování, organizování, uchovávání, přizpůsobování nebo úprava, čtení, dotazování, používání s automatizovanými postupy nebo bez nich; zveřejnění, šíření nebo jiné formy poskytování, usmíření nebo sdružování, omezení, vymazání nebo zničení.

 • d) Omezení zpracování

  Omezení zpracování je označování uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

 • e) profilování

  Profiling je jakékoliv automatické zpracování osobních údajů, které spočívá v použití těchto osobních informací k posouzení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména aspektů týkajících se výkonu práce, hospodářské situace, zdraví, osobních údajů Analyzovat nebo předvídat preference, zájmy, spolehlivost, chování, umístění nebo přemístění této fyzické osoby.

 • f) Pseudonymizace

  Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že již nelze přiřadit osobní údaje konkrétnímu subjektu údajů bez nutnosti dalších informací za předpokladu, že tyto dodatečné informace jsou uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, aby se zajistilo, že osobní údaje není přiřazena identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

 • g) řídicí jednotka nebo řídicí jednotka

  Správce nebo správce je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, subjekt nebo orgán, který sám nebo ve shodě s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů. Pokud jsou cíle a způsoby takového zpracování určeny právem Unie nebo právními předpisy členských států, správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení mohou být stanovena podle práva Unie nebo vnitrostátního práva.

 • h) procesor

  Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

 • i) přijímač

  Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, agentura, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zveřejněny, bez ohledu na to, zda je třetí stranou. Orgány, které mohou obdržet osobní údaje podle práva Unie nebo vnitrostátního práva v souvislosti s určitou misí, se však nepovažují za příjemce.

 • j) třetí strany

  Třetí je fyzická nebo právnická osoba, veřejný orgán, subjekt nebo subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby pověřené přímou odpovědností správce nebo zpracovatele za zpracování osobních údajů.

 • k) Souhlas

  Souhlas je jakýkoli dobrovolně daný a jednoznačně vyjádřen ve formě prohlášení nebo jiného jednoznačného potvrzujícího aktu subjektu údajů v konkrétním případě, kterým subjekt údajů uvádí, že souhlasí se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají je.

2. Jméno a adresa správce

Osoba odpovědná ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších právních předpisů o ochraně údajů v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení týkajících se ochrany údajů jsou:

Medialink Communications Consult s.r.o.

Dlouhá 715/38

110 00 Praha 1

Česká republika

Tel.: +420 605 512 356

E-mail: info@prag-aktuell.cz

Webová stránka: www.prag-aktuell.cz

3. Cookies

Stránky společnosti Medialink Communications Consult s.r.o. využívají cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy a uloženy v počítačovém systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Mnoho webů a serverů používá cookies. Mnoho souborů cookie obsahuje tzv. ID souboru cookie. ID cookie je jedinečný identifikátor cookie. Skládá se z řetězce, pomocí kterého mohou být internetové stránky a servery přiřazeny ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným webům a serverům rozlišit prohlížeč jednotlivce od jiných internetových prohlížečů, které obsahují další soubory cookie. Zvláštní webový prohlížeč může být rozpoznán a identifikován jedinečným identifikátorem souboru cookie.

Prostřednictvím souborů cookie může společnost Medialink Communications Consult s.r.o. poskytnout uživatelům tohoto webu více uživatelsky přívětivých služeb, které by nebyly možné bez cookies.

Pomocí cookie lze informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovat ve smyslu uživatele. Cookies nám umožňují, jak již bylo uvedeno, rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto uznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Například uživatel webové stránky, který používá cookies, nemusí znovu zadávat pověření pokaždé, když navštíví webovou stránku, protože to dělá webová stránka a cookie uložené v uživatelském počítačovém systému. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v internetovém obchodě.Internetový obchod si pamatuje položky, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku prostřednictvím souboru cookie.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavení souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek pomocí odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, čímž trvale odporuje nastavení cookies. Dále již nastavené soubory cookie mohou být kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné u všech běžných internetových prohlížečů. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení cookie v použitém internetovém prohlížeči, ne všechny funkce našich webových stránek mohou být plně použitelné.

4. Shromažďování obecných údajů a informací

Stránky společnosti Medialink Communications Consult s.r.o. shromažďují sérii obecných údajů a informací pokaždé, když je webová stránka přístupná dotčenou osobou nebo automatizovaným systémem. Tato obecná data a informace jsou uloženy v protokolových souborech serveru. (1) typy a verze prohlížečů používané, (2) operační systém používaný přístupovým systémem, (3) internetová stránka, ze které přístupový systém přistupuje k našim webovým stránkám (tzv. Referenční služby), (4) dílčí webové stránky, (5) datum a čas přístupu na webové stránky, (6) adresu internetového protokolu (IP adresu), (7) poskytovatele internetových služeb přístupového systému a (8) další podobné údaje a informace používané v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací společnost Medialink Communications Consult s.r.o. nevyvozuje závěry o subjektu údajů. Tato informace je spíše nezbytná pro (1) správné poskytování obsahu našich webových stránek, (2) k optimalizaci obsahu našich webových stránek ak jejich inzerování, (3) k zajištění nepřetržitého fungování našich informačních systémů a technologií našich webových stránek, 4) poskytovat orgánům činným v trestním řízení informace nezbytné pro vynucování práva v případě kybernetického útoku. Tato anonymně shromážděná data a informace jsou proto statisticky a dále vyhodnocovány společností Medialink Communications Consult s.r.o. s cílem zvýšit ochranu dat a bezpečnost dat v naší společnosti, aby nakonec zajistila nejlepší možnou úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní údaje o souborech protokolu serveru jsou uloženy odděleně od všech osobních údajů poskytovaných dotyčnou osobou.

5. Registrace na našich webových stránkách

Subjekt údajů má možnost zaregistrovat se na internetových stránkách správce údajů poskytnutím osobních údajů.Osobní údaje, které mají být zaslány správci, jsou odvozeny z příslušné vstupní masky použité pro registraci. Osobní údaje zadané subjektem údajů jsou shromažďovány a uchovávány pouze pro vnitřní použití správcem a pro jeho vlastní účely. Řídicí jednotka může zajistit převod na jeden nebo více procesorů, jako je zásilková služba, která rovněž používá osobní údaje pouze pro interní použití, které lze přiřadit kontrolorovi.

Registrací na webových stránkách správce se ukládá adresa IP přidělená poskytovatelem internetových služeb (ISP) subjektu údajů, datum a čas registrace. Ukládání těchto údajů probíhá na pozadí, že lze zabránit zneužití našich služeb a tyto údaje v případě potřeby umožňují vyjasnit spáchané trestné činy. V tomto ohledu je ukládání těchto dat vyžadováno pro zajištění regulátoru. Zveřejnění těchto údajů třetím stranám není, pokud neexistuje zákonná povinnost předávat nebo zpřístupnit služby donucovacích orgánů.

Registrací subjektu údajů, který dobrovolně poskytuje osobní údaje, slouží správce údajů k poskytnutí subjektu údajů s obsahem nebo službami, které vzhledem k povaze případu mohou být nabízeny pouze registrovaným uživatelům.Registrované osoby mohou kdykoli kdykoli změnit osobní údaje uvedené při registraci nebo je zcela vymazat z databáze správce údajů.

Ředitel je povinen kdykoli na požádání poskytnout každému subjektu údajů informace o tom, jaké osobní údaje o subjektu údajů jsou uloženy. Dále správce údajů opravuje nebo smaže osobní údaje na žádost nebo odkaz subjektu údajů, pokud to není v rozporu se zákonnými požadavky na skladování. Veškeré subjekty údajů řídicího systému jsou v této souvislosti k dispozici subjektu údajů jako kontaktní osobě.

6. Kontakt přes web

Vzhledem k právním předpisům obsahuje webové stránky společnosti Medialink Communications Consult s.r.o. informace, které nám umožňují rychle kontaktovat naši společnost a přímo s ní komunikovat, která obsahuje také obecnou adresu tzv. Elektronické pošty (e-mailové adresy). Pokud se dotyčná osoba obrátí na správce údajů e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje poskytnuté subjektem údajů budou automaticky uloženy. Takové osobní údaje, dobrovolně přenášené jednotkou na správce, jsou uchovávány za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nejsou poskytnuty třetím osobám.

7. Přihlaste se k komentářům v blogu na webu

Připomínky uvedené na blogu společnosti Medialink Communications Consult s.r.o. mohou být v zásadě upsány třetími stranami. Zejména existuje možnost, že se komentátor přihlásí k komentářům po komentáři k určitému blogu.

Pokud se dotyčná osoba rozhodne objednat možnost komentovat, bude kontrolní systém odesílat automatický potvrzovací e-mail, aby zkontroloval, zda vlastník zadané e-mailové adresy pro tuto osobu skutečně kontroluje e-mail Byla rozhodnutá o opci. Možnost objednat komentáře může být kdykoli ukončena.

8. Rutinní vymazání a blokování osobních údajů

Provozovatel zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu potřebnou k dosažení účelu uchovávání nebo případně evropských směrnic nebo nařízení nebo jakéhokoli jiného zákonodárce v právních nebo správních předpisech, byl stanoven.

Není-li účel skladování vynechán, nebo pokud vyprší doba uchovávání stanovená evropskými směrnicemi a předpisy nebo jakýmkoli jiným příslušným zákonodárcem, osobní údaje budou běžně zablokovány nebo odstraněny v souladu se zákonnými ustanoveními.

9. Práva subjektu údajů

 • a) Právo na potvrzení

  Každý subjekt údajů má právo, jak to udělily evropské regulační orgány a regulační orgány, požadovat od správce, aby ověřil, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud dotyčná osoba přeje využívat toto potvrzovací právo, může kdykoli kontaktovat zaměstnance řídícího pracovníka.

 • b) Právo na informace

  Každá osoba, jichž se týká zpracování osobních údajů, má právo kdykoli poskytnout Evropskému úřadu pro řízení a regulaci, aby získala od správce údajů bezplatně informace o osobních údajích uložených v jeho rámci a kopii těchto informací. Kromě toho evropský zákonodárce a regulátor poskytl subjektu údajů následující informace:

  < >pro účely zpracování

  kategorií zpracovávaných osobních údajů

  příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo byly dosud zveřejněny osobní údaje, zejména příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodním organizacím

  pokud je to možné, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo pokud to není možné, kritéria pro určení dané doby trvání

  existence práva na opravu nebo vymazání osobních údajů, které se jej týkají, nebo omezení zpracování zpracovatelem odpovědným osobám nebo právo vznášet námitky proti takovému zpracování

  existenci práva na odvolání vůči orgánu dozoru

  pokud nejsou osobní údaje shromažďovány od subjektu údajů: Všechny dostupné informace o zdroji dat

  existence automatizovaného rozhodování včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR a - přinejmenším v těchto případech - smysluplné informace o příslušné logice a rozsahu a zamýšleném dopadu takového zpracování na subjekt údajů

  c) Právo na opravu

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským zákonodárcem požadovat okamžitou opravu nepřesných osobních údajů, které se jí týkají. Dále subjekt údajů má právo požadovat vyplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení, s přihlédnutím k účelům zpracování.

  Pokud dotyčná osoba přeje vykonávat toto právo na opravu, může kdykoli kontaktovat zaměstnance správce.

 • d) Právo na zrušení (právo na zapomenutí)

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskými směrnicemi a regulačními orgány požadovat od správce, aby okamžitě vymazal osobní údaje, které se ho týkají, za předpokladu, že je splněn jeden z následujících důvodů a zpracování se nevyžaduje:

  < >Osobní údaje byly shromážděny pro tyto účely nebo jinak zpracovávány, pro které již nejsou nutné.

  Subjekt údajů odvolává souhlas, na kterém bylo zpracování založeno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. A) GDPR a postrádá jakýkoli jiný právní základ pro zpracování.

  Subjekt údajů brání zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné oprávněné důvody pro zpracování nebo předměty subjektu údajů podle čl. 21 odst. 2 GDPR Zpracování.

  Osobní údaje byly zpracovány nezákonně.

  Vymazání osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti podle práva Unie nebo vnitrostátního práva, které podléhá správce.

  Osobní údaje byly shromážděny ve vztahu k službám informační společnosti nabízeným podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

  e) Právo na omezení zpracování

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a regulačním orgánem požadovat, aby správce omezil zpracování, pokud platí jedna z následujících podmínek:

  < >Přesnost osobních údajů je dotyčným subjektem zpochybněna po dobu, která umožňuje kontrolorovi ověřit přesnost osobních údajů.

  Zpracování je nezákonné, subjekt údajů odmítá vymazat osobní údaje a místo toho žádá o omezení používání osobních údajů.

  Řadič již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale subjekt údajů jim vyžaduje, aby uplatňovali, uplatňovali nebo obhájili právní nároky.

  Dotčená osoba vznáší námitky proti zpracování podle čl. Čl. 21 odst. 1 GDPR a ještě není jasné, zda legitimní důvody odpovědné osoby převažují nad důvody příslušné osoby.

  f) Přenos dat

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo přiznané evropskými směrnicemi a nařízeními k získání osobních údajů, které se jí týkají, poskytnuté subjektu údajů řídícímu subjektu v strukturovaném, společném a strojově čitelném formátu. Má také právo předávat tyto údaje jiné odpovědné osobě bez omezení od správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR nebo čl. 9 odst. 1 písm. B) 2 písm. A) GDPR nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR a zpracování prostřednictvím automatizovaných procesů, pokud je zpracování nezbytné pro plnění úkolů veřejného zájmu nebo při výkonu veřejné moci, která byla přidělena odpovědné osobě.

  Navíc při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR má subjekt údajů právo obdržet, aby osobní údaje byly předávány přímo od jednoho správce k jinému, pokud je to technicky možné, a pokud ano to neovlivňuje práva a svobody druhých.

  Pro uplatnění práva na přenositelnost dat může subjekt údajů kdykoliv kontaktovat zaměstnance společnosti Medialink Communications Consult sro.

 • g) Právo na námitku

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo kdykoli z důvodů vyplývajících z její konkrétní situace udělené evropskou směrnicí a regulačním orgánem proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají, podle čl. 6 odst. 1 písm. E) nebo f GDPR vznese námitku. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

  V případě námitek společnost Medialink Communications Consult s.r.o. nebude dále zpracovávat osobní údaje, pokud nebudeme moci prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo zpracování slouží k účelu uplatnění, výkonu nebo obhajobu právních nároků.

  Pokud společnost Medialink Communications Consult s.r.o. zpracovává osobní údaje pro provozování přímých zásilek, má subjekt údajů právo kdykoli podat námitky proti zpracování osobních údajů za účelem takové reklamy. To platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou poštou. Pokud subjekt údajů nenávidí společnost Medialink Communications Consult s.r.o. za účelem přímého marketingu, nebude Medialink Communications Consult s.r.o. dále zpracovávat osobní údaje pro tyto účely.

  Kromě toho má subjekt údajů z důvodů vyplývajících z jeho konkrétní situace právo na zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro vědecké nebo historické výzkumné účely nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 Medialink Communications Consult s.r.o. DS-GMO jsou vzneseny námitky, pokud takové zpracování není nezbytné pro plnění úkolů veřejného zájmu.

  Pro uplatnění práva na námitku se může subjekt údajů přímo obrátit na každého zaměstnance společnosti Medialink Communications Consult s.r.o. nebo jiného zaměstnance. Dotčená osoba je rovněž v souvislosti s používáním služeb informační společnosti, bez ohledu na směrnici 2002/58 / ES, svobodně uplatňovat své právo na námitky prostřednictvím automatizovaných postupů, které používají technické specifikace.

 • h) Automatizovaná rozhodnutí v jednotlivých případech včetně profilování

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo, které uděluje evropský zákonodárce a zákonodárce, nepodléhat rozhodnutí založenému pouze na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má na ni právní účinek nebo se jí podobným způsobem významně dotýká; pokud není rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem nebo (2) je povoleno právními předpisy Unie nebo členského státu, kterým podléhá správce, a tato právní úprava stanoví vhodná opatření zajistit práva a svobody, jakož i oprávněné zájmy subjektu údajů nebo 3) s výslovným souhlasem subjektu údajů.

  Pokud je rozhodnutí (1) požadováno pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a odpovědnou osobou nebo (2) se uskuteční s výslovným souhlasem subjektu údajů, Medialink Communications Consult s.r.o. přijme vhodná opatření k ochraně práv a svobod, jakož i chránit oprávněné zájmy subjektu údajů, včetně alespoň práva na získání zásahu osoby ze strany správce, aby vyjádřil své vlastní postavení a napadl rozhodnutí.

  Pokud má subjekt údajů nárok na automatické rozhodovací právo, může kdykoli kontaktovat zaměstnance řídícího pracovníka.

 • i) Právo na zrušení souhlasu s ochranou údajů

  Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropskou směrnicí a regulačním orgánem kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

  Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit své právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit na zaměstnance správce.

10. Ochrana dat v aplikacích a v procesu aplikace

Řadič shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů za účelem zpracování žádosti. Zpracování lze provádět také elektronicky. To platí zejména tehdy, pokud žadatel předloží příslušnému dokladu o žádosti správci elektronickými prostředky, například elektronickou poštou nebo prostřednictvím webového formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách. Pokud správce uzavře pracovní smlouvu s žadatelem, předané údaje budou uchovávány pro účely pracovního poměru v souladu se zákonem. Pokud dojde k uzavření pracovní smlouvy s kandidátem správcem, doklady o žádosti budou automaticky vymazány dva měsíce po oznámení rozhodnutí o zamítnutí, pokud vyloučení nebrání jiným oprávněným zájmům správce. Jiný oprávněný zájem v tomto smyslu, například důkazní břemeno v řízení podle zákona o obecném zacházení pro rovné zacházení (AGG).

11. Zásady ochrany soukromí pro použití a použití AddThis

Řídicí jednotka má na tomto webu integrované komponenty z AddThis. AddThis je tzv. Poskytovatel záložky. Služba umožňuje zjednodušené bookmarkování webových stránek pomocí tlačítek. Podržením kurzoru myší nebo kliknutím na komponentu AddThis se zobrazí seznam služeb pro bookmarking a sdílení. AddThis se používá na více než 15 milionech webových stránkách a tlačítka jsou zobrazována podle informací provozující společnosti více než 20 miliard ročně.

Operační společností společnosti AddThis je společnost AddThis, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Vídeň, VA 22182, USA.

Pokaždé, když je správce konfigurován jeden z jednotlivých stránek této webové stránky a je integrována součást AddThis, je internetový prohlížeč systému informačních technologií dotyčné osoby automaticky vyzván příslušnou komponentou AddThis k načtení dat z Internetové stránky www.addthis.com. V rámci tohoto technického postupu společnost AddThis obdrží informace o návštěvě a která specifická jediná stránka této webové stránky používá informační systém používaný subjektem údajů. Dále společnost AddThis obdrží informace o adrese IP počítačového systému používaného dotyčnou osobou, typu prohlížeče, jazyku prohlížeče, webu, který je z našeho webu přístupný, o datu a čase návštěvy na našich webových stránkách, jak jej přidělil poskytovatel internetových služeb (ISP). AddThis tyto údaje používá k vytvoření anonymních uživatelských profilů. Údaje a informace přenesené do aplikace AddThis tímto způsobem umožňují společnosti AddThis samotné, jakož i přidruženým společnostem společnosti AddThis nebo jejich přidruženým subjektům specificky zaměřit uživatele webových stránek správce na personalizovanou a zájmovou reklamu.

AddThis zobrazuje personalizovanou a zájmovou reklamu založenou na soubor cookie nastaveném společností. Tento soubor cookie analyzuje individuální chování surfování v počítačovém systému používaném subjektem údajů. Soubor cookie ukládá návštěvy webových stránek z počítačového systému.

Dotčená osoba může zabránit nastavení cookies na našich webových stránkách, jak je uvedeno výše, kdykoli pomocí odpovídajících nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odporovat nastavení cookies. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo tomu, aby společnost AddThis nastavila soubor cookie v systému informačních technologií dotyčné osoby. Navíc již nastavené soubory cookie mohou být kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má také možnost trvale se postavit proti zpracování osobních údajů společností AddThis. Za tím účelem musí dotyčná osoba stisknout tlačítko odhlášení pod odkazem http://www.addthis.com/privacy/opt-out, který nastaví cookie odhlášení. Vyřazovací cookie nastavené proti opozici bude umístěno na informační technologii používanou subjektem údajů. Pokud jsou soubory cookie v systému postižených osob vymazány po odvolání, musí subjekt údajů znovu navštívit odkaz a nastavit nový cookie odhlášení.

Nastavením cookie opt-out je však možné, že webové stránky regulátoru pro danou osobu již nejsou plně použitelné.

Platné zásady ochrany osobních údajů společnosti AddThis lze nalézt na adrese http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

12. Politika ochrany osobních údajů při používání a používání affilinetu

Řadič má integrované komponenty affilinet na této webové stránce. Affilinet je německá affiliate síť, která nabízí affiliate marketing.

Affiliate marketing je internetová forma distribuce, která umožňuje komerčním provozovatelům webových stránek, takzvaným obchodníkům nebo inzerentům inzerci, která je zpravidla odměňována prostřednictvím provizí za kliknutí nebo prodej, na webových stránkách třetích stran, tj. Prodejních partnerů, přidružených společností nebo vydavatelů být volán, ukázat. Obchodník zpřístupňuje prostřednictvím affiliate sítě reklamní médium, tj. Reklamní banner nebo jiný vhodný prostředek pro internetovou reklamu, který následně začleňuje pobočka na svých internetových stránkách nebo prostřednictvím jiných kanálů, jako je reklama na klíčová slova nebo e-mail Marketing, být propagován.

Provozovnou společností společnosti Affilinet je affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 Mnichov, Německo.

Affilinet nastaví soubor cookie na informační systém dotyčné osoby. Jaké soubory cookie jsou již vysvětleny výše.Sledovací cookie společnosti Affilinet neukládá žádné osobní údaje. Zobrazí se pouze identifikační číslo přidružené společnosti, tj. Partner zprostředkující potenciálního zákazníka, jakož i pořadové číslo návštěvníka webové stránky a klikaného reklamního média. Účelem ukládání těchto údajů je zpracování plateb provizí mezi obchodníkem a affiliatem, které jsou zpracovávány prostřednictvím affiliate sítě, tj. Affilinet.

Dotčená osoba může zabránit nastavení cookies na našich webových stránkách, jak je uvedeno výše, kdykoli pomocí odpovídajících nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odporovat nastavení cookies. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo tomu, aby společnost Affilinet nastavila cookie na informační systém dotčené osoby. Soubory cookie, které již byly nastaveny společností Affilinet, mohou být také kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Příslušné zásady ochrany osobních údajů společnosti Affilinet naleznete na adrese https://www.affili.net/en/footeritem/datenschutz.

13. Zásady ochrany osobních údajů při používání a používání Facebooku

Řadič má integrované komponenty společnosti Facebook na těchto stránkách. Facebook je sociální síť.

Sociální síť je internetové společenské místo pro setkávání, což je online komunita, která obvykle umožňuje uživatelům vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo obchodní informace.Facebook umožňuje uživatelům sociálních sítí vytvářet soukromé profily, nahrát fotografie a sdílet prostřednictvím požadavků přátel.

Operační společnost Facebook je společnost Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Osoby odpovědné za zpracování osobních údajů, pokud postižená osoba žije mimo USA nebo Kanadu, jsou společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Každá návštěva jedné z jednotlivých stránek této webové stránky, kterou provozuje správce a na které je integrována složka Facebook (plug-in Facebook), je internetový prohlížeč systému informačních technologií dotyčné osoby automaticky příslušnou službou Facebook Součást způsobí, že ke stažení se zobrazí příslušná součást Facebooku Facebooku. Přehled všech pluginů Facebook naleznete na adrese https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. V rámci tohoto technického procesu společnost Facebook obdrží informace o tom, která specifická spodní strana našich webových stránek navštíví dotyčná osoba.

Pokud je subjekt údajů přihlášen současně do Facebooku, Facebook při každé návštěvě na našich webových stránkách subjektu údajů a po celou dobu trvání příslušného pobytu na naší webové stránce rozpozná, na které konkrétní stránce se návštěvnost datových subjektů nachází. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty Facebook a přiděleny Facebookem na příslušný Facebook účet subjektu údajů. Pokud dotyčná osoba aktivuje jedno z tlačítek Facebook integrovaných na našich webových stránkách, například tlačítko "Podobně" nebo jestliže dotyčná osoba udělá komentář, Facebook přidělí tyto informace osobnímu uživatelskému účtu Facebook příslušné osoby a uloží tato osobní data ,

Facebook vždy obdrží informace prostřednictvím komponenty Facebook, jímž subjekt údajů navštívil naši webovou stránku, pokud je subjekt údajů přihlášen ke Facebooku současně s přístupem na naše webové stránky; to se děje bez ohledu na to, zda osoba klikne na komponentu Facebook nebo ne. Pokud takový přenos těchto informací na Facebook není touto osobou chtít, může před jejich voláním na našich webových stránkách zabránit přenosu prostřednictvím odhlášení ze svého účtu ve službě Facebook.

Datová politika zveřejněná společností Facebook, která je k dispozici na adrese https://de-de.facebook.com/about/privacy/, poskytuje informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů prostřednictvím Facebooku. Také vysvětluje, jaké možnosti nabízí společnost Facebook na ochranu soukromí subjektu údajů. Kromě toho jsou k dispozici různé aplikace, které umožňují potlačit přenos dat na Facebook. Takové aplikace mohou subjekt údajů použít k potlačení přenosu dat na Facebook.

14. Zásady ochrany osobních údajů při používání a používání služby Google AdSense

Řadič integroval službu Google AdSense na tomto webu. Google AdSense je služba online, která poskytuje zprostředkování reklamy třetích stran. Google AdSense je založen na algoritmu, který vybírá reklamy zobrazované na webových stránkách třetích stran v souladu s obsahem příslušných webových stránek třetích stran. Google AdSense povoluje cílení uživatelů na internetu zaměřené na zájmy, které jsou implementovány generováním individuálních uživatelských profilů.

Operační složkou komponenty Google AdSense je společnost Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelem komponenty Google AdSense je zahrnout reklamy na našich webových stránkách. Google AdSense nastaví soubor cookie na informační technologii subjektu údajů. Jaké soubory cookie jsou již vysvětleny výše. Pomocí tohoto souboru cookie Alphabet Inc. poskytuje analýzu využití našich webových stránek. Každá návštěva na jedné ze stránek této stránky provozované správcem a zahrnující komponentu Google AdSense automaticky iniciuje internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotyčné osoby prostřednictvím příslušného komponentu Google AdSense Odeslání údajů společnosti Alphabet Inc. za účelem online inzerce a vypořádání provizí. V rámci tohoto technického procesu společnost Alphabet Inc. získává znalosti o osobních informacích, jako je IP adresa subjektu údajů, kterou Alphabet Inc. používá, mimo jiné s cílem porozumět původu návštěvníků a kliknutí a v důsledku toho usnadnit vypořádání provizí.

Dotčená osoba může zabránit nastavení cookies na našich webových stránkách, jak je uvedeno výše, kdykoli pomocí odpovídajících nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odporovat nastavení cookies. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Alphabet Inc. nastavit soubor cookie v systému informačních technologií dotčené osoby. Soubor cookie již nastavený společností Alphabet Inc. může být navíc kdykoli smazán prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Google AdSense také používá tzv. Počítací pixely. Počítáním pixel je miniaturní grafika, která je vložena do webových stránek, aby umožnila záznam souboru s protokolem a analýzu souboru protokolu, čímž lze provést statistické vyhodnocení. Na základě zabudovaného počtu pixelů může společnost Alphabet Inc. zjistit, zda a kdy byla otevřena internetová stránka postiženou osobou a která spojuje dotyčnou osobu, na kterou jste klikli. Počítání pixelů se používá mimo jiné k vyhodnocení toku návštěvníků na webových stránkách.

Služba Google AdSense přenese osobní údaje a informace, včetně adresy IP požadované pro shromažďování a vyúčtování zobrazené reklamy, společnosti Alphabet Inc. ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje jsou uloženy a zpracovávány ve Spojených státech amerických. Společnost Alphabet Inc. může předávat osobní informace shromážděné technickým procesem třetím osobám.

Google AdSense bude vysvětleno na adrese https://www.google.com/intl/cs/adsense/start/.

15. Pravidla ochrany dat pro používání a používání služby Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Řadič integroval na tomto webu komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizace). Služba Google Analytics je služba pro webovou analýzu. Webová analýza je sběr, sběr a analýza dat o chování návštěvníků webových stránek.Mimo jiné služba web analýzy shromažďuje údaje o tom, na které webové stránce zasáhla dotčená osoba na webové stránky (tzv. Referrery), na které podstránky byly přístupné webové stránky, nebo jak často a za jakou délku pobytu byla podstránka zobrazena. Webová analýza se používá především k optimalizaci webové stránky a analýzy nákladů a přínosů internetové reklamy.

Operační složkou komponenty Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Řadič používá pro webovou analýzu pomocí služby Google Analytics doplněk "_gat._anonymizeIp". Prostřednictvím tohoto dodatku bude adresa IP přístupu k internetu subjektu údajů zkrácena a anonymní společností Google, pokud přístup na naši webovou stránku pochází z členského státu Evropské unie nebo z jiného státu, který je stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat tok návštěvníků na našich webových stránkách. Společnost Google mimo jiné využívá získaná data a informace k vyhodnocení využívání našich webových stránek, sestavování pro nás online přehledů aktivit na našich webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s používáním našich webových stránek.

Google Analytics používá soubor cookie v systému informační technologie dotčené osoby. Jaké soubory cookie jsou již vysvětleny výše. Používáním tohoto souboru cookie Google umožňuje analyzovat využití našich webových stránek.Pokaždé, když je ke kontrole přístupna některá ze stránek tohoto webu a integrována součást Google Analytics, je internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotyčné osoby automaticky spuštěn příslušnou komponentou Google Analytics Odeslání údajů společnosti Google pro účely analýzy online. Jako součást tohoto technického procesu společnost Google bude vědět o osobních údajích, jako je například adresa IP dotyčné osoby, která mimo jiné slouží společnosti Google ke sledování původu návštěvníků a prokliků a následně k uskutečnění vypořádání provizí.

Soubor cookie uchovává informace o osobě identifikovatelné, jako je čas přístupu, umístění, ze kterého byl přístup proveden, a četnost návštěv subjektu údajů. Pokaždé, když navštívíte naši webovou stránku, vaše osobní údaje, včetně adresy IP připojení k Internetu používané subjektu údajů, jsou převedeny na společnost Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím technického procesu převést na třetí strany.

Dotčená osoba může zabránit nastavení cookies na našich webových stránkách, jak je uvedeno výše, kdykoli pomocí odpovídajících nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odporovat nastavení cookies. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Google nastavit soubor cookie v systému informačních technologií dotčené osoby. Soubor cookie, který již byl nastaven službou Google Analytics, může být také kdykoli smazán prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má navíc možnost napadnout a zabránit shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics pro použití tohoto webu a zpracování těchto údajů společností Google. K tomu musíte stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplněk prohlížeče informuje službu Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu, že žádná data a informace o návštěvách webových stránek nemohou být přeneseny do služby Google Analytics. Instalace doplňku prohlížeče považuje společnost Google za rozpor. Pokud je systém informačních technologií subjektu údajů později smazán, formátován nebo znovu nainstalován, musí subjekt údajů znovu nainstalovat doplněk prohlížeče a zakázat službu Google Analytics. Pokud je doplněk prohlížeče odinstalován nebo zakázán subjektem údajů nebo jinou osobou v rámci své sféry kontroly, je možné doplněk prohlížeče znovu nainstalovat nebo znovu aktivovat.

Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/ a ​​http://www.google.com/analytics/terms/en.html. Služba Google Analytics je vysvětlena podrobněji na adrese https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

16. Zásady ochrany soukromí pro používání a používání služby Google+

Řadič integroval tlačítko Google+ jako součást na tomto webu. Google+ je tzv. Sociální síť. Sociální síť je internetové společenské místo pro setkávání, což je online komunita, která obvykle umožňuje uživatelům vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo obchodní informace. Služba Google+ umožňuje uživatelům sociálních sítí vytvářet mimo jiné soukromé profily, nahrávat fotografie a společně prostřednictvím požadavků přátel.

Operační společnost Google + je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Každá návštěva na jedné ze stránek této webové stránky provozované řadičem a zahrnující tlačítko Google+ způsobí, že internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu bude automaticky aktivován příslušným tlačítkem Google+, což bude reprezentovat odpovídající Google+ Stáhnout tlačítko od společnosti Google. Jako součást tohoto technického procesu společnost Google bude vědět, které konkrétní webové stránky návštěvníků stránek navštíví subjekt údajů. Podrobnější informace o Google+ naleznete na adrese https://developers.google.com/+/.

Pokud je osoba přihlášena ke službě Google+ současně, společnost Google při každé návštěvě na našich webových stránkách subjektu údajů a po celou dobu trvání každého pobytu na našich webových stránkách rozpozná, které konkrétní stránky našeho webu navštíví dotyčnou osobu. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím tlačítka Google+ a přiděleny společností Google na příslušný účet Google+ dotyčné osoby.

Pokud subjekt údajů aktivuje jedno z tlačítek Google + integrovaných na našich webových stránkách a udělá doporučení Google + 1, Google tyto informace přidělí osobnímu uživatelskému účtu Google + dotyčné osoby a uloží tato osobní data. Společnost Google uloží subjektům údajů doporučení Google + 1 a zpřístupní je veřejnosti v souladu s podmínkami přijatými subjektem údajů. Odeslání doporučení Google +1 provedené subjektem údajů na těchto webových stránkách bude následně poskytnuto společně s dalšími osobními informacemi, jako je například název účtu Google + 1 používaný subjektem údajů a fotografie v jiných službách Google, které jsou v něm uloženy, Například výsledky vyhledávače vyhledávače Google, účet Google subjektu údajů nebo jiných míst, například na webových stránkách nebo ve spojení s reklamami uloženými a zpracovanými. Společnost Google je navíc schopna propojit návštěvu s těmito webovými stránkami s dalšími osobními údaji uloženými na Googlu. Společnost Google zaznamenává také tyto osobní údaje za účelem zlepšení nebo optimalizace různých služeb společnosti Google.

Společnost Google vždy přijímá informace pomocí tlačítka Google +, které subjekt údajů navštívil na našich webových stránkách, pokud je subjekt údajů při přihlášení na náš web současně přihlášen ke službě Google+. to se děje bez ohledu na to, zda osoba klikne na tlačítko Google + nebo ne.

Pokud subjekt údajů nechce převést osobní údaje na společnost Google, může tato osoba před takovým přenosem zabránit tím, že se odhlásí ze svého účtu Google +, než zavolá na naše webové stránky.

Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/. Další tipy Google o tlačítku Google +1 naleznete na adrese https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

17. Zásady ochrany soukromí pro používání a používání služby Google AdWords

Řadič integroval službu Google AdWords na těchto webových stránkách. Služba Google AdWords je internetová reklamní služba, která umožňuje inzerentům provozovat výsledky vyhledávače Google i Google. Služba Google AdWords umožňuje inzerentovi předem nastavit klíčová slova, která budou zobrazovat reklamu ve výsledcích vyhledávačů Google, pouze když vyhledávač načte výsledek vyhledávání související s klíčovými slovy. V síti Google jsou reklamy distribuovány na aktuální webové stránky pomocí automatizovaného algoritmu a podle předem definovaných klíčových slov.

Operační společností pro služby Google AdWords je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelem služby Google AdWords je propagovat naše webové stránky zobrazováním reklam na základě zájmu založených na webových stránkách třetích stran a ve výsledcích vyhledávání vyhledávače Google a zobrazováním reklam na našich webových stránkách.

Pokud subjekt údajů přijde na našich webových stránkách prostřednictvím reklamy Google, tzv. Cookie pro konverzi bude ukládána společností Google do systému informačních technologií společnosti Google. Jaké soubory cookie jsou již vysvětleny výše. Konverzní soubor cookie vyprší po třiceti dnech a nepoužívá se k identifikaci subjektu údajů.Soubor cookie pro konverzi je, pokud soubor cookie dosud neuplynul, a zjistil, zda na našich webových stránkách byly přístupné určité podstránky, například nákupní košík z online obchodu. Soubor cookie pro konverzi umožňuje našemu i Googlu porozumět tomu, zda dotčená osoba, která přišla na naše webové stránky prostřednictvím reklam vytvořených reklamou AdWords, tj. Dokončila nebo zrušila nákup.

Údaje a informace shromážděné pomocí souboru cookie pro konverzi jsou používány společností Google k vytvoření statistik návštěvníků pro naše webové stránky. Tyto statistické údaje o návštěvách nás potom používají k určení celkového počtu uživatelů, kteří nám byli zasláni prostřednictvím reklam AdWords, abychom mohli určit úspěšnost či neúspěch každé reklamy AdWords a optimalizovat naše reklamy AdWords pro budoucnost , Ani naše společnost ani žádný jiný inzerent Google AdWords neobdrží od společnosti Google žádné informace, které by mohly identifikovat subjekt údajů.

Soubor cookie pro konverzi ukládá informace o osobě identifikovatelné, například webové stránky navštívené dotyčnou osobou. Pokaždé, když navštívíte naši webovou stránku, vaše osobní údaje včetně IP adresy internetového připojení, které používá subjekt údajů, budou převedeny na společnost Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím technického procesu převést na třetí strany.

Dotčená osoba může zabránit nastavení cookies na našich webových stránkách, jak je uvedeno výše, kdykoli pomocí odpovídajících nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odporovat nastavení cookies. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Google nastavit soubor cookie pro konverzi v systému informačních technologií dotyčné osoby. Soubor cookie, který již byl nastaven službou Google AdWords, lze kdykoli smazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má navíc možnost vznést námitky vůči reklamě na základě zájmů Google. Chcete-li to provést, musí dotyčná osoba přistupovat k odkazu www.google.com/settings/ads z každého z internetových prohlížečů, které používají, a provést tam požadovaná nastavení.

Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.

18. Zásady ochrany soukromí pro použití a používání LinkedIn

Řídicí jednotka má integrované komponenty společnosti LinkedIn Corporation na této webové stránce. LinkedIn je sociální síť založená na internetu, která umožňuje uživatelům připojit se k existujícím obchodním kontaktům a vytvářet nové obchodní kontakty. Více než 400 milionů registrovaných lidí používá LinkedIn ve více než 200 zemích. To znamená, že LinkedIn je v současné době největší platformou pro obchodní kontakty a jednou z nejnavštěvovanějších webových stránek na světě.

Spole č nost spole č nosti LinkedIn je společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Ochrana osobních údajů mimo USA je řešena společností LinkedIn Ireland, problémy s ochranou soukromí, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Pokaždé, když navštívíte naši webovou stránku, která obsahuje komponentu LinkedIn (plug-in LinkedIn), tato součást způsobí, že prohlížeč používaný subjektem si stáhne odpovídající zobrazení komponenty LinkedIn. Další informace o plug-inch služby LinkedIn naleznete na adrese https://developer.linkedin.com/plugins. V rámci tohoto technického procesu se LinkedIn dozví o konkrétním spodku našich webových stránek, které navštíví dotyčná osoba.

Pokud je subjekt údajů přihlášen současně s LinkedIn, LinkedIn při každé návštěvě na našich webových stránkách subjektu údajů a po celou dobu trvání příslušného pobytu na našich webových stránkách rozpoznává, které konkrétní webové stránky návštěvník údajů navštíví. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty LinkedIn a propojeny společností LinkedIn s příslušným účtem LinkedIn společnosti LinkedIn. Pokud dotyčná osoba aktivuje tlačítko LinkedIn integrované na našich webových stránkách, LinkedIn přidělí tyto informace osobnímu účtu uživatele LinkedIn dotyčné osoby a tyto osobní údaje uloží.

LinkedIn vždy obdrží informace prostřednictvím komponenty LinkedIn, které dotyčná osoba navštívila na našich webových stránkách, pokud se dotyčná osoba při příchodu na naši webovou stránku současně přihlásí do služby LinkedIn; to se děje bez ohledu na to, zda osoba klikne na komponentu LinkedIn nebo ne. Pokud dotyčná osoba nechce tyto informace předat společnosti LinkedIn, může tato osoba před tím, než navštíví naši webovou stránku, zabránit odhlášení ze svého účtu LinkedIn.

Na adrese https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls nabízí společnost LinkedIn možnost odhlásit e-mailové zprávy, textové zprávy a cílené reklamy a také spravovat nastavení reklam. LinkedIn také používá partnery jako Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua a Lotame, kteří mohou nastavit cookies. Tyto soubory cookie lze odmítnout na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Zásady ochrany osobních údajů LinkedIn jsou k dispozici na adrese https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Pravidla cookie služby LinkedIn jsou k dispozici na adrese https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

19. Zásady ochrany osobních údajů při používání a používání Twitteru

Řadič má na těchto webových stránkách integrované komponenty Twitter. Twitter je vícejazyčná veřejně přístupná mikrobloggingová služba, kde uživatelé mohou publikovat a distribuovat tzv. Tweety, které jsou omezeny na 280 znaků. Tyto krátké zprávy jsou dostupné všem, včetně odběratelů, kteří nepatří do Twitteru. Tweety se také zobrazují tzv. Stoupencům příslušného uživatele. Nasledovateli jsou další uživatelé Twitter, kteří sledují tweety uživatele. Twitter také umožňuje oslovit široké publikum prostřednictvím hashtagů, odkazů nebo retweetů.

Operační společností Twitter je společnost Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Pokaždé, když je integrována jedna z jednotlivých stránek této webové stránky, kterou provozuje správce a na které je integrována součást Twitter (tlačítko Twitter), je internetový prohlížeč systému informačních technologií dotyčné osoby automaticky aktivován příslušnou komponentou Twitter způsobuje stahování prezentace příslušné komponenty Twitter Twitteru. Další informace o tlačítkách Twitter naleznete na adrese https://about.twitter.com/en/resources/buttons. V rámci tohoto technického procesu dostane služba Twitter informace o tom, která konkrétní podstránka našeho webu navštíví dotyčná osoba. Účelem integrace komponenty Twitter je umožnit našim uživatelům redistribuovat obsah těchto stránek, propagovat tyto webové stránky v digitálním světě a zvýšit počet návštěvníků.

Pokud je subjekt údajů přihlášen ke službě Twitter současně, Twitter při každé návštěvě na našich webových stránkách subjektu údajů a po celou dobu trvání příslušného pobytu na našich webových stránkách rozpoznává, na které konkrétní webové stránce návštěvuje daný subjekt. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty Twitter a přiděleny prostřednictvím služby Twitter na účet Twitter osoby postižené osoby. Pokud dotyčná osoba aktivuje jedno z tlačítek Twitter integrovaných na našich webových stránkách, údaje a informace, které jsou s ní předávány, jsou přiřazeny osobnímu uživatelskému účtu služby Twitter příslušné osoby a jsou uloženy a zpracovány službou Twitter.

Twitter vždy obdrží informace prostřednictvím komponenty Twitter, které dotyčná osoba navštívila na našich webových stránkách, pokud se dotyčná osoba při příchodu na náš web současně přihlásí na Twitter; k tomu dochází bez ohledu na to, zda daný subjekt klikne na komponent Twitter nebo ne. Pokud takový přenos těchto informací na Twitteru není dotčenou osobou požadován, může před přenosem na naše webové stránky zabránit přenosu prostřednictvím odhlášení ze svého účtu Twitter.

Příslušné zásady ochrany osobních údajů Twitteru jsou k dispozici na adrese https://twitter.com/privacy?lang=cs.

20. Zásady ochrany osobních údajů při používání a používání služby Xing

Řídicí jednotka má integrované komponenty od společnosti Xing na těchto webových stránkách. Xing je sociální síť založená na internetu, která umožňuje uživatelům připojit se k existujícím obchodním kontaktům a vytvářet nové obchodní kontakty. Jednotliví uživatelé mohou na Xing vytvořit osobní profil. Společnosti mohou například vytvářet firemní profily nebo zveřejňovat nabídky práce na Xing.

Provozovatelem společnosti Xing je společnost XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo.

Pokaždé, když je jednotlivec na této webové stránce povolán správcem a na kterém je integrována součást Xing (plug-in Xing), je internetový prohlížeč systému informačních technologií dotčené osoby automaticky identifikován příslušným Xing Komponenta způsobí zobrazení příslušné Xing komponenty Xing ke stažení. Další informace o zásuvných modulech Xing naleznete na adrese https://dev.xing.com/plugins. Jako součást tohoto technického procesu společnost Xing uvědomuje, které konkrétní webové stránky navštíví dotyčná osoba.

Pokud je subjekt údajů přihlášen ke společnosti Xing ve stejnou dobu, společnost Xing při každé návštěvě na našich webových stránkách subjektu údajů a po celou dobu trvání příslušného pobytu na našich stránkách zjistí, které konkrétní webové stránky navštíví dotyčnou osobu. Tyto informace shromažďuje součást Xing a přidělí je Xing na postižený účet Xing. Pokud dotyčná osoba aktivuje jedno z tlačítek Xing integrovaných na našich webových stránkách, například tlačítko "Sdílet", Xing přidělí tyto informace osobnímu uživatelskému účtu Xing dotyčné osoby a uloží tato osobní data.

Společnost Xing vždy obdrží informace z komponenty Xing, které subjekt údajů navštívil na našich webových stránkách, pokud je daný subjekt současně přihlášen k společnosti Xing v době přístupu na naše webové stránky; k tomu dochází bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na součást Xing nebo ne. Pokud takový převod těchto informací do společnosti Xing dotčenou osobou není zamýšlen, může zabránit přenosu odhlášením z účtu Xing předtím, než zavoláte na naše webové stránky.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Xing, které jsou k dispozici na adrese https://www.xing.com/privacy, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společnosti Xing. Navíc společnost Xing zveřejnila oznámení o ochraně soukromí pro tlačítko Share XING na adrese https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

21. Zásady ochrany soukromí pro používání a používání služby YouTube

Řadič obsahuje na tomto webu komponenty YouTube. YouTube je internetový video portál, který umožňuje vydavatelům videa volně sledovat videoklipy a ostatní uživatele, kteří si mohou zdarma prohlížet, hodnotit a komentovat. YouTube umožňuje publikování všech typů videí, takže jsou k dispozici jak kompletní filmové a televizní vysílání, tak i hudební videa, přívěsy nebo videa vytvořená uživatelem prostřednictvím internetového portálu.

Operační společnost YouTube je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Každá návštěva na jedné ze stránek této stránky provozované správcem a zahrnující součást YouTube (video YouTube) automaticky způsobí, že internetový prohlížeč informačního systému předmětu bude reprezentován příslušnou komponentou YouTube ke stažení ilustrace příslušné komponenty YouTube z YouTube. Další informace o službě YouTube naleznete na adrese https://www.youtube.com/yt/about/en/. Jako součást tohoto technického procesu YouTube a Google jsou si vědomi konkrétního spodku našich stránek, které dotyčná osoba navštívila.

Pokud je subjekt údajů přihlášen ke službě YouTube ve stejnou dobu, služba YouTube rozpoznává volání podstránky obsahující video YouTube, které specifické stránky našeho webu navštíví dotyčná osoba. Tyto informace shromažďují YouTube a Google a jsou přidruženy k jednotlivému účtu YouTube.

YouTube a Google budou vždy dostávat informace prostřednictvím komponenty YouTube, které dotyčný subjekt navštívil na našich webových stránkách, pokud je subjekt údajů přihlášen na YouTube současně s přístupem na náš web; to se děje bez ohledu na to, zda osoba klikne na video YouTube nebo ne. Pokud takový přenos těchto informací na YouTube a Google není subjektem údajů chtěl, může před přenosem na naše webové stránky zabránit přenosu prostřednictvím odhlášení z účtu YouTube.

Zásady ochrany osobních údajů služby YouTube, které jsou k dispozici na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/, určují shromažďování, zpracování a používání osobních údajů od společnosti YouTube a společnosti Google.

22. Zásady ochrany soukromí pro použití a používání služby DoubleClick

Řadič integroval součásti služby DoubleClick společnosti Google na těchto webových stránkách. DoubleClick je značka společnosti Google, na jejímž základě jsou reklamní agentury a vydavatelé prodávány především speciální online marketingové řešení.

Služba DoubleClick společnosti Google je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Služba DoubleClick by společnost Google přenáší data na server DoubleClick s každým zobrazením, kliknutím nebo jinou aktivitou. Každý z těchto datových přenosů spouští požadavek na soubor cookie do prohlížeče dotčené osoby.Pokud prohlížeč tuto žádost přijme, služba DoubleClick nastaví soubor cookie na informační systém dotyčné osoby.Jaké soubory cookie jsou již vysvětleny výše. Účelem cookie je optimalizace a zobrazování reklamy. Soubor cookie slouží mimo jiné k zobrazování a zobrazování reklam relevantních pro uživatele, stejně jako ke generování zpráv o reklamních kampaních nebo k jejich vylepšení. Dále se cookie používá k vyloučení více zobrazení stejné reklamy.

Společnost DoubleClick používá k dokončení technického procesu ID cookie. Identifikátor souboru cookie je například potřebný k zobrazení reklamy v prohlížeči. Služba DoubleClick dokáže také použít ID souboru cookie a zjistit, které reklamy se již v prohlížeči objevily, aby se zabránilo duplicitě. Služba DoubleClick také umožňuje ID cookie sledovat konverze. Konverze se zaznamenávají například tehdy, když uživatel předtím zobrazil reklamu DoubleClick a poté pomocí stejného internetového prohlížeče provede nákup na webu inzerenta.

Soubor cookie DoubleClick neobsahuje žádné osobní údaje. Soubor cookie služby DoubleClick však může obsahovat další identifikátory kampaně. Identifikátor kampaně identifikuje kampaně, s nimiž byl uživatel již kontaktován.

Pokaždé, když je ke kontrole spuštěna jedna ze stránek tohoto webu a je integrována součást DoubleClick, internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu je automaticky požádán příslušnou komponentou DoubleClick pro účely předložit online inzerci a fakturaci provize společnosti Google. Jako součást tohoto technického procesu bude společnost Google vědět o datech, které společnost Google používá k vytvoření fakturace provizí.Společnost Google může mimo jiné pochopit, že daná osoba klikla na určité odkazy na našich webových stránkách.

Dotčená osoba může zabránit nastavení cookies na našich webových stránkách, jak je uvedeno výše, kdykoli pomocí odpovídajících nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odporovat nastavení cookies. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Google nastavit soubor cookie v systému informačních technologií dotčené osoby. Soubory cookie, které již Google nastavily, mohou být kdykoli smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Další informace a zásady DoubleClick od příslušných zásad ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/.

23. Platba: Zásady ochrany soukromí PayPal jako platba

Řadič má integrované komponenty z PayPal na této webové stránce. PayPal je poskytovatel platebních služeb online.Platby jsou prováděny prostřednictvím takzvaných účtů PayPal, které jsou virtuálními soukromými nebo podnikovými účty. Navíc má PayPal možnost zpracovávat virtuální platby prostřednictvím platebních karet, pokud uživatel nemá účet PayPal. Účet PayPal je spravován prostřednictvím e-mailové adresy, a proto neexistuje klasické číslo účtu.Služba PayPal umožňuje iniciovat on-line platby třetím stranám nebo přijímat platby. Služba PayPal také přebírá funkce správce a nabízí služby pro ochranu kupujících.

Evropskou operační společností společnosti PayPal je společnost PayPal (Europe) S.à.rl & Cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Lucembursko, Lucembursko.

Pokud subjekt údajů vybírá jako platební volbu "PayPal" během procesu objednávky v našem on-line obchodu, budou údaje subjektu údajů automaticky předány do PayPal. Volbou této možnosti platby souhlasí subjekt údajů s přenosem osobních údajů, které jsou potřebné pro zpracování plateb.

Osobní údaje zasílané službě PayPal jsou obvykle jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu nebo jiné údaje potřebné pro zpracování plateb. Pro provedení kupní smlouvy jsou nutné i takové osobní údaje, které jsou v souvislosti s příslušnou objednávkou.

Účelem předání údajů je zpracování plateb a předcházení podvodům. Řídící osoba poskytne službě PayPal osobní identifikační údaje, zejména v případě, že existuje legitimní zájem o převod. Osobní údaje vyměňované mezi PayPal a správcem mohou být přes PayPal převedeny na zpravodajské agentury. Tento přenos je zaměřen na identifikaci a kontrolu kreditů.

Služba PayPal může sdělovat osobní údaje přidruženým subjektům a poskytovatelům služeb nebo subdodavatelům v rozsahu nezbytném k plnění svých smluvních povinností nebo zpracování údajů jménem společnosti.

Subjekt údajů má možnost kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů s PayPal. Odvolání nemá žádný vliv na osobní údaje, které musí být zpracovány, použity nebo předány k (smluvnímu) zpracování plateb.

Platné zásady ochrany osobních údajů společnosti PayPal jsou k dispozici na adrese https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.

24. Platba: Zásady ochrany osobních údajů pro Sofortüberweisung jako platbu

Řadič má integrované komponenty Instant Transfer na tomto webu. Sofortüberweisung je platební služba, která umožňuje bezhotovostní platbu za produkty a služby na internetu. Sofortüberweisung představuje technický postup, kterým on-line prodejce okamžitě obdrží potvrzení o platbě. To umožňuje obchodníkovi dodat zboží, služby nebo stahování zákazníkovi bezprostředně po objednání.

Provozovnou společností Sofortüberweisung je společnost SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, Německo.

Pokud subjekt údajů zvolí jako volbu platby "Sofortüberweisung" během objednávky v našem on-line obchodu, údaje o postižené osobě budou automaticky přeneseny na Sofortüberweisung. Při výběru této možnosti platby dotyčná osoba souhlasí s předáním osobních údajů požadovaných pro zpracování plateb.

Při nákupu prostřednictvím společnosti Sofortüberweisung kupující předá PIN a TAN společnosti Sofort GmbH.Společnost Sofortüberweisung poté po technické kontrole zůstatku na účtu a získání dalších údajů pro kontrolu finančních prostředků účtu provede převod na on-line prodejce. Vykonání finanční transakce je pak automaticky oznámeno online prodejci.

Osobní údaje vyměňované společností Sofortüberweisung jsou jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, adresa IP, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu nebo jiná data potřebná pro zpracování plateb. Účelem předání údajů je zpracování plateb a předcházení podvodům. Řidič poskytne Sofortüberweisung další osobní údaje, a to i v případě, že existuje legitimní zájem o převod. Osobní údaje vyměňované mezi společností Sofortüberweisung a správcem mohou být za určitých okolností předány organizacím Sofortüberweisung úvěrovým referenčním agenturám. Tento přenos je zaměřen na identifikaci a kontrolu kreditů.

Společnost Sofortüberweisung může převést osobní údaje na sdružené společnosti a poskytovatele služeb nebo subdodavatele, pokud je to nezbytné pro splnění smluvních povinností, nebo údaje budou zpracovány v objednávce.

Subjekt údajů má možnost kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů ve vztahu k Sofortüberweisung.Odvolání nemá žádný vliv na osobní údaje, které musí být zpracovány, použity nebo předány k (smluvnímu) zpracování plateb.

Příslušná ustanovení týkající se ochrany údajů společnosti Sofortüberweisung jsou k dispozici na adrese https://www.sofort.com/ger-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/.

25. Právní základ zpracování

Článek 6 I zapsal. Společnost DS-GMO slouží naší společnosti jako právní základ pro zpracování operací, kde získáváme souhlas k určitému účelu zpracování. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné k plnění smlouvy, jejímž předmětem je subjekt údajů, jak je tomu například v případě operací zpracování nezbytných pro dodání zboží nebo poskytování jakékoli jiné služby nebo protiplnění, zpracování je založeno na Článek 6 I zapsal. b DS-GMO. Totéž platí pro operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů týkajících se našich produktů nebo služeb. Pokud se na naši společnost vztahuje zákonná povinnost, která vyžaduje zpracování osobních údajů, například plnění daňových povinností, zpracování je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c DS-GMO. Ve výjimečných případech může být vyžadováno zpracování osobních údajů k ochraně životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. To by bylo například v případě, že by návštěvník našich prostor byl zraněn a jeho jméno, věk, zdravotní pojištění nebo jiná důležitá informace by musel být předán lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by zpracování probíhalo na základě čl. 6 odst. 1 písm. d DS-GMO jsou založeny. Nakonec mohou být operace zpracování založeny na článku 6 I. f DS-GMO jsou založeny. Na tomto právním základě jsou operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, vyžadovány, pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany, pokud převažují zájmy, základní práva a základní svobody dotyčné osoby. Takovéto zpracovatelské operace jsou zvláště povoleny, protože byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. V tomto ohledu usoudila, že lze předpokládat oprávněný zájem, pokud je subjekt údajů zákazníkem správce (bod 47, druhá věta DS-BER).

26. Povolené zájmy na zpracování, které provozuje správce nebo třetí strana

Je zpracování osobních údajů založené na článku 6 I zapsáno. f DS-GMO je náš legitimní zájem o vedení našeho podnikání ve prospěch všech našich zaměstnanců a našich akcionářů.

27. Trvání, za které jsou osobní údaje uloženy

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušné zákonné období uchovávání údajů. Po uplynutí lhůty budou odpovídající údaje běžně smazány, pokud již nejsou nutné k plnění smlouvy nebo k zahájení smlouvy.

28. právní nebo smluvní ustanovení týkající se poskytování osobních údajů; Nutnost uzavření smlouvy; Povinnost subjektu údajů poskytovat osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí

Ujasňujeme si, že poskytování osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. Daňovými předpisy) nebo může být také výsledkem smluvních ustanovení (např. Informace o smluvní straně). Občas může být nutné uzavřít smlouvu, že postižená osoba nám poskytne osobní údaje, které musí následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní informace, když s ní uzavřeme smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že smlouva s dotyčnou osobou nemohla být uzavřena. Před poskytnutím osobních údajů dotyčnou osobou musí dotyčná osoba kontaktovat jednoho z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec bude individuálně informovat jednotlivce o tom, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo zda je požadováno pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost poskytnout osobní údaje a důsledky neposkytnutí osobních údajů.

29. existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost se zdržujeme automatického rozhodování nebo profilování.

 

Tato politika ochrany osobních údajů byla poskytnuta generátorem DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, která působí jako Datenschutzbeauftragter, ve spolupráci s advokáty ochrany soukromí advokátní kanceláře WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte. Překlad z německého jazyka: Medialink Communications Consult s.r.o. (pomocí Google Translator)